1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
mzimo 04.04.2008

Lůžkové oddělení Onkologické kliniky VFN

Adresa
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
vchod pavilon "O", vlevo 1. patro (výtah nebo schodiątě)
tel.: 224 962 235 /2 182/

vedoucí lékař: MUDr.Gabriela Pazdrová
staniční sestra: Soňa Mandlová
provozní doba: nepřetrľitá

Lůľkové oddělení Onkologické kliniky se nachází v hlavním areálu nemocnice, s dobrou návazností na lůľková oddělení větąiny ostatních klinik VFN a také na ozařovny (je v protějąí budově). Lůľkové oddělení je tvořeno jednou stanicí se 7 pokoji. Celkový počet lůľek je 22, z toho 4 lůľka ve 2 nadstandardně vybavených dvoulůľkových pokojích a 2 lůľka v pokoji s intenzivním dohledem. Počet lůľek určených pro muľe a ľeny se flexibilně mění podle aktuální potřeby. Na těchto lůľkách nabízíme předevąím krátkodobé hospitalizace k realizaci vícedenní nebo komplikované chemoterapie, kterou není moľno podat ambulantním způsobem (ambulance a stacionář Onkologické kliniky VFN) nebo k provedení vyąetřovacího programu. Lůľkové oddělení je také určeno pro nemocné, u kterých se vyskytnou takové komplikace onkologické léčby, které vyľadují podpůrnou léčbu za hospitalizace, a nejsou běľně zvládnutelné na oddělení jiného typu (interna, chirurgie apod.)

Nemocní jsou přijímáni na lůľkové oddělení na základě záznamu k přijetí a telefonického či telegrafického vyrozumění o termínu nástupu k hospitalizaci. Záznam k hospitalizaci zpravidla zadává oąetřující onkolog na ambulanci. Překlad z jiného oddělení VFN nebo jiné nemocnice je nutné předem domluvit s primářkou onkologické kliniky nebo jejím zástupcem na lůľkovém oddělení. O akutním příjmu nemocného (komplikace léčby) rozhoduje v pracovní době lékař na ambulanci (ambulance a stacionář onkologické kliniky VFN) po domluvě s primářku (nebo jejím zástupcem), po pracovní době lékař konající sluľbu na lůľkovém oddělení Onkologické kliniky v rámci Ústavní pohotovostní sluľby.

Dva nadstandardně vybavené pokoje byly pod vedením architekta moderně a příjemně zařízeny a vybaveny lednicí, televizí, mikrovlnou troubou, samostatným WC a koupelnou. Vysokému komfortu přispívají moderní elektronicky ovládaná polohovací lůľka. Pokoje jsou dvoulůľkové. Poplatek za nadstandardní pokoj je 1000,- Kč/noc, při obsazení obou lůľek 500,- Kč/lůľko/noc. V případě volné kapacity je moľné za stejných podmínek nabídnout na těchto pokojích pobyt příbuzného spolu s nemocným. Standardní pokoje jsou dvou nebo třílůľkové.

Návątěvní hodiny na lůľkovém oddělení jsou přednostně kaľdý den odpoledne. Po individuální domluvě s oąetřujícím personálem je moľné navątívit nemocného i jindy, ale tak, aby to nebránilo provozu oddělení a oąetřovatelským či léčebným výkonům. Je v přirozeném zájmu vąech pacientů, aby návątěvy respektovaly jejich klid a soukromí.

Daląí poskytované sluľby: psycholog, pastorační sluľba, rehabilitace, léčba bolesti specialistou algesiologem.

Vedení Onkologické kliniky, lékaři i zdravotní sestry a ostatní personál lůľkového oddělení přeje vąem hospitalizovaným nemocným co nejkratąí dobu pobytu v nemocnici a rychlé zlepąení zdraví.