1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
26.05.2009

Věda a publikace

Probíhající vědecké záměry:

 

Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu.

VZ MSMT  MSM0021620808                     2005- 2010

Hlavní řešitel: prof.MUDr.Klener Pavel,Dr.Sc.

Pracoviště: I.interní klinika VFN

Spoluředitelé: MUDr.Zimovjanová M.,

 

Výzkumný záměr: MSM 002162                  0808 2007 – 2011

Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého

věku. Význam pro epidemiologii, včasnou diagnostiku a léčbu.

Hlavní řešitel: Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc.

Spoluředitelé: Novotný J., Přibylová O., Petruželka L., Zimovjanová M.

pracoviště: I.interní klinika 1.LF UK a VFN

 

 

 

 

 

 

 

Probíhající výzkumné granty:

Analýza genetických a epigenetických faktorů vedoucích k projevům závažné až letální toxicity léčby fluoropyimidiny u onkologických pacientů.

IGA MZ ČR NS 90 519   2005 – 2008

Hlavní řešitel: MUDr.Kleibl Zdeněk

pracoviště: Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

Spoluředitelé: Novotný J., Kleiblová P., Schulzová E., Ševčík J.

 

Genetické determinanty nádorů pankreatu (genetický profil) a vliv životního prostředí.

GIGS 0519 – 00 - 4 – 236        2008 - 2011

Hlavní řešitel: MUDr.Holcátová

Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK

Splouřešitelé: Novotný J.,

 

Časná detekce metastatického procesu u karcinomu prsu porovnáváním expresních profilů miRNA  a RNA vybraných genů v nádorové tkáni a v cirkulujících nádorových buňkách.

IGA MZ ČR                                                  2008 - 2011

Hlavní řešitel: MUDr.Kološtová Katarína

Pracoviště: Klinická imunologie a alergologie ÚKBLD

Spoluředitelé: MUDr.Ušiaková Z.,

 

Poruchy glukózové homeostázy a karcinom pankreatu: vztah některých nových  genetických a nutričních markerů k jeho výskytu a prognóze.

IGA  MZČR NR 9528- 3                  2006 - 2011

Hlavní řešitel: doc.MUDr.Krechler

Pracoviště: IV.Interní klinika

Spoluředitelé: MUDr.Zimovjanová M.,

 

Cirkulující nádorové buňky u pacientek s karcinomem prsu

IGA MZČR NS GIGS 0821-00-2    NS 9976-4    2009 – 2012

Hlavní řešitel: RNDr.Kološtová

Pracoviště: FNKV a ČSAV

Spoluředitelé: doc.MUDr.Tesařová P., 

 

GRANT – projekt v rámci operačního programu Praha Adaptabilita  (OPPA)  EU

Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání – cesta ke zkvalitnění  vzdělávání i lepší uplatnitelnosti  absolventů lékařských fakult na trhu práce.

Datum zahájení: 1.10.2008

Hlavní řešitel: MUDr.Matějů Martin

 

 

Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu.

IGA MZ ČR NS  9020 – 3     2006 – 2008

Hlavní řešitel : As.MUDr.Petra Tesařová, CSc.

Pracoviště : Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

Spoluředitelé: Petruželka L., Barkmanová J., Pazdrová G., Zima T., Kalousová M.

 

 

Intracelulární účinky uridinu v léčbě palmární-plantární erythrodyesthezie po kontinuální terapii fluoropyrimidiny –studie in vitro

IGA MZ ČR NS 9786 – 4                 2008 - 2011

Hlavní řešitel: PharmDr.Irena Netíková,PhD.

Spoluředitelé: RNDr.Matoušková, MUDr.Krásná, MUDr.Argalaczová, MUDr.Zimovjanová, MUDr.Veselý.

Pracoviště: NL VFN, Onkologická kliniky 1.LF UK a VFN

 

 

Přidělen grant GAUK:  Cirkulující  nádorové buňky u karcinomu prsu

Hlavní řešitel: MGr.P.Prokopová

Spoluředitel: Doc. MUDr.P.Tesařová Csc.

 

Publikační a přednášková aktivita v roce 2007

 

Publikace v časopisech s IF

 

Brožová, Markéta - Kleibl, Zdeněk - Netíková, Irena - Ševčík, Jan - Scholzová, Eva - Březinová, Jana - Chaloupková, Alena - Veselý, Pavel - Dundr, Pavel - Zadinová, Marie - Krásná, Ľuboslava a Matoušková, Eva:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Establishment, growth and in vivo differentiation of a new clonal human cell line, EM-G3, derived from breast cancer progenitors. Stanovení, růst a in vivo diferenciace nové vyklonované lidské linie EM-G3, odvozené od progenitorů karcinomu prsu.

In: Breast Cancer Research and Treatment, USA, 0167-6806. 2007, 103, 2, s. 247-257.

Předmětové zatřídění: onkologie. IF = 4.671 (2006), FD

Anotace: Breast cancer, cell line, progenitor cells, differentiation, immunophenotyping. - Karcinom prsu, buněčná linie, progenitorové buňky, imunofenotypizace.

MSM0021620808, AV0Z50520514, NR8145, NR8345, GAUK 93/2005/C

 

Janků, Filip – Petruželka, Luboš:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Diagnóza a léčba karcinózy mening u solidních nádorů. Diagnosis and tumors of treatment.

In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1210-7859. 2007, 70, s.23-29.

Předmětové zatřídění: onkologie. IF = 0.45 (2006)

Anotace: Diagnóza, nádory léčba. – Diagnosis, tumors, treatment.

 

 

Jiskra, Jan - Barkmanová, Jaroslava - Límanová, Zdenka - Lánská, Věra - Smutek, Daniel - Potluková, Eliška a Antošová, Marie:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Thyroid autoimmunity occurs more frequently in women with breast cancer compared to women with colorectal cancer and controls but it has no impact on relapse-free and overall survival. Tyreoidální autoimunita je častější u žen s karcinomem prsu oproti kolorektálnímu karcinomu a kontrolní skupině, nemá však vliv na interval bez recidivy a celkové přežití.

In: Oncology Reports, Řecko, 1021-335X. 2007, 18, 6, s. 1603-1611.

Předmětové zatřídění: onkologie - endokrinologie. IF = 1.567 (2006), FD

Anotace: Breast cancer, thyroid autoimmunity, thyroid stimulating hormone. - Karcinom prsu, tyreoidální autoimunita, tyreoidální stimulační hormon.

NR8352,

 

Matěj, R. - Maniaková, P. - Netíková, Irena - Poučková, Pavla a Olejár, Tomáš:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Proteinase-activated receptor-2 expression in Brest cancer and the role of trypsin on growth and metabolism of Breast cancer cell line MDA-MB-231. Exprese proteinázou-aktivovaného receptoru -2 u karcinomu prsu a úloha trypsinu na růst a metabolismus nádorové linie karcinomu prsu MDA-MB-231.

In: Physiological Research, ČR, 0862-8408. 2007, 56, 4, s. 475-484.

Předmětové zatřídění: onkologie. IF = 2.093 (2006), FD

Anotace: Breast cancer, PAR-2, trypsin, expression. - Karcinom prsu, PAR-2, trypsin, exprese.

GA301/05/2240,

 

 

Netíková, Irena - Buršíková, Eva - Veselý, Pavel - Prchalová, Markéta - Kleibl, Zdeněk a Matoušková, Eva:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

A simple non-destructive test of cellular activity (NTCA) for in vitro assessment. Jednoduchý nedestruktivní test buněčné aktivity in vitro (NTCA).

In: Anticancer Research, Řecko, 0250-7005. 2007, 27, 4B, s. 2331-2337.

Předmětové zatřídění: buněčná biologie. IF = 1.479 (2006), EB

Anotace: growth pattern assessment of cultivated cells in vitro. - analýza růstových vlastností kultivovaných buněk in vitro.

MSM0021620808, NR8145, AV0Z50520514,

http: and www.iiar-anticancer.org/research/research_index.htm

 

 

Přibylová, Olga - Springer, Drahomíra - Vítková, Ivana - Zima, Tomáš a Petruželka, Luboš:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

HER-2 tissue expression correlated with serum levels in breast cancer patients. Exprese tkáňového HER-2 koreluje se sérovou hladinou u pacientek s karcinomem prsu.

In: Folia Biologica (Praha), ČR, 0015-5500. 2007, 53, 4, s. 129-133.

Předmětové zatřídění: biochemie - onkologie. IF = 0.387 (2006), CE

Anotace: HER-2, breast cancer. - HER-2, karcinom prsu.

MSM0021620808,

 

Selicharová, Irena - Smutná, Kateřina - Šanda, Miloslav - Ubik, Karel - Matoušková, Eva - Buršíková, Eva - Brožová, Markéta - Vydra, Jan a Jiráček, Jiří:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

2-DE analysis of a new human cell line EM-G3 derived from breast cancer progenitor cells and comparison with normal mammary epithelial cells. 2-DE analýza nové lidské klonální linie EM-G3 odvozené z progenitorových buněk karcinomu prsu a srovnání s normálními epiteliálními buňkami.

In: Proteomics, Německo, 1615-9853. 2007, 7, 11, s. 1549-1559.

Předmětové zatřídění: buněčná biologie. IF = 5.735 (2006), EB

Anotace: 2-DE analysis of proteins new human epithelial cell line EM-G3 in comparison with proteins from normal mammary cells, cytokeratins. - 2-DE analýza proteinů z buněk nové epiteliální buněčné linie EM-G3 a porovnání s proteiny z normálních mamárních buněk, cytokeratiny.

AV0Z40550506, AV0Z50520514, NR8323,

 

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Jáchymová, Marie - Mestek, Oto - Petruželka, Luboš a Zima, Tomáš:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Receptor for advanced glycation end products (RAGE) - soluble form (sRAGE) and gene polymorphisms in patients with breast cancer. Receptory konečných produktů rozvinuté glykace (RAGE) - solubilní forma a genový polymorfismus u pacientek s karcinomem prsu.

In: Cancer Investigation, USA, 0735-7907. 2007, 25, 8, s. 720-725.

Předmětové zatřídění: onkologie - biochemie. IF = 2.335 (2006), AB

Anotace: advanced glycation end products. - pokročilá glykoxidace.

MSM0021620807, NR9020,

 

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Trnková Bohuslava - Soukupová, Jiřina - Argalášová, S. - Mestek, O. - Petruželka, Luboš a Zima, Tomáš:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Carbonyl and oxidative stress in patients with brest cancer - is there relation to the stage of the disease? Karbonylový a oxidační stres u pacientek s rakovinou prsu - existuje relace ke stádiu onemocnění?

In: Neoplasma, SR, 0028-2685. 2007, 54, 3, s. 219-224.

Předmětové zatřídění: biochemie - onkologie. IF = 1.247 (2006), CE

Anotace: breast cancer, oxidative stress. - rakovina prsu, oxidační stres.

MSM0021620807, NR9020,

 

Beslija, S. – Bonneterre, J. – Burstein, H. – Cocquyt, V. – Gnant, M. – Goodwin, P. – Heinemann, V. – Jassem, J. – Köstler, W., J. – Krainer, M. – Medard, S. – Petit, T. – Petruželka, Luboš et all:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Second consensus on medical treatment of metastatic breast cancer. Sekundární konsenzus léčby metastáz karcinomu prsu.

In: Annals of Oncology, Nizozemí, 0923-7534. 2007, 18, s. 215-225. IF = 5.179 (2006)

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Secondary konsensus, breast cancer, metastasis. - Sekundární konsenzus, karcinom prsu, metastázy.

 

Brozova M, Kleibl Z, Netikova I, Sevcik J, Scholzova E, Brezinova J, Chaloupkova A, Vesely P, Dundr P, Zadinova M, Krasna L, Matouskova  Establishment, growth and in vivo differentiation of a new clonal human cell line, EM-G3, derived from breast cancer progenitors. Breast Cancer Res Treat. 2007 Jun;103(2):247-57

In: Breast Cancer Research and Treatment, USA, 0167-6806. 2007, 103, 2, s. 247-257.

Předmětové zatřídění: onkologie. IF = 4.671 (2006), FD

 

Soucek P, Borovanova T, Pohlreich P, Kleibl Z, Novotny J. Role of single nucleotide polymorphisms and haplotypes in BRCA1 in breast cancer: Czech case-control study. Breast Cancer Res Treat 2007 Jun;103(2):219-24

In: Breast Cancer Research and Treatment, USA, 0167-6806. 2007, 103, 2, s. 247-257.

Předmětové zatřídění: onkologie. IF = 4.671 (2006), FD

 

 

12 publikací

 

Součet IF 34,485

 

 

 

Abstrakta v časopisech s IF

 

 

Fidlerová, Julie - Bílek, Matěj - Kleiblová, Petra - Novotný, Jan a Kleibl, Zdeněk:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Alterations of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) and pyrimidinase (DPYS) are not predictive markers of toxicity in oncology patients treated by fluoropyrimidines.

In: Tumor Biology, Švýcarsko, 1010-4283. 2007, 28, Suppl. 1, s. 82-83. 35th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007. ČR, Praha, 15.-19.9.2007.

Předmětové zatřídění: molekulární biologie - onkologie. IF = 2.407 (2006), EB

1A8708,

www.karger.com/tbi

Janatková, Ivana - Malíčková, Karin - Tesařová, Petra - Šandová, Petra - Čabiňáková, Michaela a Zima, Tomáš:

(abstrakt ve sborníku - eng)

Detection of circulating tumor cells in the peripheral blood in patients with breast cancer. Detekce cirkulujících nádorových buněk v periferní krvi u nemocných s karcinomem prsu.

In: Book of Abstracts. Japonsko, Tokyo, 2007, s. 317-317. 13th International Congress of Mucosal Immunology 2007. Japonsko, Tokyo, 9.-12.7.2007.

Předmětové zatřídění: imunologie - onkologie, EC

 

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Jáchymová, Marie - Mestek, Oto - Petruželka, Luboš a Zima, Tomáš:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Receptor for advanced glycation end products (RAGE) - soluble form (sRAGE) and gene polymorphisms in patients with breast cancer.

In: Journal of Clinical Oncology, USA, 0732-183X. 2007, 25, 18S, s. 21113-21113. 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings, 43rd Annual Meeting, Chicago, IL, McCormick Place, 1.-5.6.2007.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

 

Tesařová, Petra - Kalousová, Marta - Jáchymová, Marie - Mestek, Oto - Petruželka, Luboš a Zima, Tomáš:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Receptor for advanced glycation end products (RAGE) - soluble form (sRAGE) and gene polymorphisms in patients with breast cancer.

In: The Breast, 0960-9776. 2007, 16, Suppl.1, s. S13-S13. Primary Therapy of Early Breast Cancer, 10th International Conference, Švýcarsko, St. Gallen, 14.-17.3.2007.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

 

Marel, Miloslav - Krejbich, František - Špásová, Irena - Měřička, Otakar - Stránská, Pavla - Homolka, Jiří a Zemanová, Milada:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Analysis of case history data including smoking status, resectability and bronchoscopic findings in lung cancer patients in the Pulmonary Department of the 1st Medical Faculty in Prague, Czech Republic.

In: Journal of Thoracic Oncology, USA, 1556-0864. 2007, 2, Suppl. 8, s. S558-S559. 12th World Conference on Lung Cancer. Korea, Seoul, 2.-6.9.2007.

Předmětové zatřídění: pneumologie, _

Anotace: Lung cancer, smoking, history, bronchoskopic. –

 

Tesařová, Petra - Barkmanová, Jaroslava - Kalousová, Marta - Mestek, O. - Dlouhá, Zdeňka - Zima, Tomáš a Petruželka, Luboš:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

E-selectin is increased also in patients with non-metastatic breast cancer.

In: Annals of Oncology, Nizozemí, 0923-7534. 2007, 18, Suppl.9, s. 159-159. ESMO Conference. Švýcarsko, Lugano,  5.-8.6.2007.

Předmětové zatřídění: biochemie - onkologie. IF = 5.179 (2006), FN

Anotace: E-selectin, non-metastatic breast cancer.

NR9020,

 

 

.

 

 

 

 

 

Články v českých časopisech a sbornících

 

Polymorfizmus -23HPH1 promotoru genu pro inzulín a karcinom pankreatu. -23HPH1 polymorphism of gene promoter for insulin and carcinoma of pancreas.

Eva Tvrzická (Ed.): In: Atherosklerosa 2007. ČR, Praha, 2007, s. S28-S34. Atherosklerosa 2007, diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. ČR, Praha, 12.-14.9.2007. 4. interní klinika 1. LF UK. 978-80-254-0238-2

Předmětové zatřídění: hepatologie - onkologie, FE

Anotace: Karcinom pankreatu. - Carcinoma of pancreas.

NR9528,

 

Krechler, Tomáš - Jáchymová, Marie - Zeman, Miroslav - Švestka, Tomislav - Novotný, Jan - Šafanda, Martin - Krška, Zdeněk - Šváb, Jan a Žák, Aleš:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Vztah polymorfizmu -23 HPH1 promotoru genu pro inzulín k výskytu karcinomu pankreatu.

In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, ČR, 1213-323X. 2007, 61, Suppl.2, s. 35-36. 31. český a slovenský gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí. ČR, Brno, 6.-8.9.2007.

Předmětové zatřídění: gastroenterologie, _

Anotace: Karcinom pankreatu. -

NR9528,

 

Tesařová, Petra - Karban, Josef - Pytlík, Robert - Straub, Jan - Šišková, Magda - Trněný, Marek - Matoušková, M. a Petruželka, Luboš:

(abstrakt ve sborníku - cze)

Lymfoproliferativní choroby a solidní nádorová duplicita.

In: Diagnostika a léčba maligních lymfomů. ČR, České Budějovice, 2007, s. 108-111. 14.Jihočeské onkologické dny. ČR, Český Krumlov, 11.-13.10.2007. Nemocnice České Budějovice. 978-80-254-0231-3

Předmětové zatřídění: hematologie - onkologie, _

 

 

Mužík, J. - Dušek, L. - Pavlík, T. - Abrahámová, Jitka - Stříteský, Jan - Babjuk, Marko a Hanuš, Tomáš:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Epidemiologie nádorů ledvin v České republice - výsledky auditu dat dostupných za období 1977 - 2004.

In: Česká urologie, ČR, 1211-8729. 2007, 11, 1, s. 31-31. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. ČR, Plzeň, 10.-12.10.2007.

Předmětové zatřídění: urologie, _

 

 

Tesařová, Petra - Barkmanová, Jaroslava - Pazdrová, Gabriela - Dlouhá, Zdeňka - Mestek, O. - Soukupová, Jiřina - Kalousová, Marta - Zima, Tomáš a Petruželka, Luboš:

(abstrakt ve sborníku - cze)

Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu.

In: Sborník abstraktů. ČR, Brno, 2007, s. 209-210. 31. brněnské onkologické dny s 21. konferencí pro sestry a laboranty. ČR, Brno, 23.-25.4.2007. Masarykův onkologický ústav.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

NR9020,

 

Tesařová, Petra - Barkmanová, Jaroslava - Tomancová, Věra - Konopásek, Bohuslav - Novotný, Jan - Přibylová, Olga a Petruželka, Luboš:

(abstrakt ve sborníku - cze)

Adjuvantní trastuzumab po roce - snášenlivost, kvalita života, náklady.

In: Sborník abstraktů. ČR, Brno, 2007, s. 222-223. 31. brněnské onkologické dny s 21. konferencí pro sestry a laboranty. ČR, Brno, 23.-25.4.2007. Masarykův onkologický ústav.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

NR9020,

Zemanová, Milada - Petruželka, Luboš - Zatloukal, Petr - Marel, Miloslav - Honová, Hana - Havel, Libor a Kašparová, Karolína:

(X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise - eng)

Impact of early concurrent chemoradiotherapy and prophylactic cranial irradiation in limited disease small cell lung cancer treatment - experience since 2000.

In: Journal of Thoracic Oncology, USA, 1556-0864. 2007, 2, Suppl. 8, s. S822-S823. 12th World Conference on Lung Cancer. Korea, Seoul, 2.-6.9.2007.

Předmětové zatřídění: pneumologie, _

Anotace: Lung cancer, therapy, chemoradiotherapy. –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubáčková, M. - Václavíková, R. - Kubala, E. - Kodet, R. - Mrhalová, M. - Novotný, Jan - Vrána, David - Gut, I. a Souček, P.:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Úloha exprese genů chinonoxidoreduktázy 1 a 2 v rozvoji karcinomu prsu. Role of gene expression of quinone oxidoreductase 1 and 2 in progression of breast cancer.

In: Klinická onkologie, ČR, 0862-495X. 2007, 20, 5, s. 335-339.

Předmětové zatřídění: onkologie, FD

Anotace: Karcinom prsu, NQO1, NQO2, exprese, real-time PCR. - Breast cancer, quinone reductase 1, quinone reductase 2, gene expression, PCR.

NR9426, GAUK 94507,

 

 

Foldyna, Martin:

(VI - původní popularizační článek v novinách - cze)

Nádory ledvin. Kidney cancer.

In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, ČR, 0044-1996. 2007, 56, 9 , s. 20-22.

Předmětové zatřídění: onkologie,

Anotace: Nádor ledvin, chirugie. - Kidney cancer, surgery.

 

Marel, Miloslav - Měřička, Otakar - Krejbich, František - Stránská, Pavla - Skácel, Z. - Homolka, Jiří a Zemanová Milada:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Péče o nemocné s plicním karcinomem na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. Treatment of lung carcinoma patients at the first department of tuberculosis and respiratory diseases.

In: Časopis lékařů českých, ČR, 0008-7335. 2007, 146, 12, s. 928-933.

Předmětové zatřídění: pneumologie, _

Anotace: Plicní karcinom, adenokarcinom, pneumochirurgie. - Lung carcinoma, adenocarcinoma, pulmonary surgery

 

Konopásek, Bohuslav:

(VI - původní popularizační článek v novinách - cze)

12. dny profesora Vladimíra Staška. 12. days profesor Vladimír Stašek.

In: Zdravotnické noviny, ČR, 0044-1996. 2007, 56, 13, s. 11-11.

Předmětové zatřídění: onkologie,

Anotace: Onkologie, primární prevence, sekundární prevence. - Oncology, primary prevention, secondary

prevention.

 

Opatrná, Marie:

(VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Komentář k článku Sdělování pravdy pacientům s onkologickým onemocněním: co je pravda? Commentary on Telling the truth to patients with cancer: what is the trut?

In: Lancet Oncology CZ, ČR, 1213-9432. 2007, 6, 1, s. 74-74.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Pacienti s onkologickým onemocněním, sdělování pravdy. - Patients with cancer, telling the trut.

 

Pavlišta, David - Tesařová, Petra - Janoušek, Miloslav - Strunová, Marie - Zikán, Michal - Sláma, Jiří - Fischerová, Daniela a Cibula, David:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Intraduktální přístupy v mamární diagnostice. Ductal Approaches in mammary diagnostics.

In: Česká gynekologie, ČR, 1210-7832. 2007, 72, 3, s. 213-215.

Předmětové zatřídění: gynekologie - onkologie, FK

Anotace: Mamární dignostika. - Mammary diagnostics.

NR8807,

 

Petruželka, Luboš:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Lipozomální doxorubicin. Liposome-encapsulated doxorubicin.

In: Remedia, ČR, 0862-8947. 2007, 17, 2, s. 197-200.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Doxorubicin, lipozomální léková forma, karcinom prsu. - Doxorubicin, liposomal formulation, breast cancer.

 

Petruželka, Luboš:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Sorafenib. Sorafenib.

In: Remedia, ČR, 0862-8947. 2007, 17, 2, s. 216-200.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Světlobuněčný karcinom ledviny, inhibitory tyrozinkináz, sorafenib. - Clear cell kidney cancer, tyrosine inhibitors, sorafenib.

 

Petruželka, Luboš:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Současné možnosti a nové perspektivy systémové léčby karcinomu prsu. Current options and new perspectives of systemic therapy of breast cancer.

In: Klinická farmakologie a farmacie, ČR, 1212-7973. 2007, 21, 3-4, s. 103-113.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Karcinom prsu, molekulární klasifikace, chemoterapie, endokrinní terapie, metastatická choroba. - Breast cancer, molecular classification, chemotherapy, endocrine therapy, metastatic disease.

 

Petruželka, Luboš:

(II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Sunitinib v léčbě karcinomu ledviny. Sunitinib in the treatment of kidney cancer.

In: Remedia, ČR, 0862-8947. 2007, 17, 2, s. 211-215.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Karcinom ledviny, sunitinib, interleukin 2, interferon alfa, VEGF, PDGF. - Kidney cancer, sunitinib, interleukin 2, interferon alpha, VEGF, PDGF.

 

Petruželka, Luboš - Konopásek, Bohuslav a Tesařová, Petra:

(VI - původní popularizační článek v novinách - cze)

Hormonální léčba - nové perspektivy a nové možnosti léčby postmenopauzálních. Hormonotheraphy - news prospects, treatment, postmenopausal women, breast cancer.

In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, ČR, 0044-1996. 2007, 56, 9, s. 23-25.

Předmětové zatřídění: onkologie,

Anotace: Hormonální léčba, postmenopauzální ženy, karcinom prsu. - Hormonotheraphy, postmenopausal women, breast cancer.

 

 

Tesařová, Petra:

(V - kazuistika - cze)

Léčba kostních metastáz bisfosfonáty přispívá k léčebným výsledkům systémové onkologické léčby u metastatického karcinomu prsu. Bisphosphonate treatment of bone metastasis improve outcour of systemic treatment of advanced breast cancer.

In: Farmakoterapie, ČR, 1801-1209. 2007, březen, s. 22-22.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Léčba kostních metastáz, metastatický karcinom prsu. - Treatment of bone metastasis, breast cancer.

 

 

Monografie:

 

Honová, Hana:

(autor překladu, monografie - cze)

Hematologie  (Překlad: Haematology).

Stefan Gesenhues - Rainer Ziesché: Vademecum lékaře všeobecné praktické lékařství. ČR, Praha, 2007, 611-629 s., 1. vydání, Galén. 807262444X

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Diagnostické metody, hematologie. - Diagnostics methods, haematology.

 

Honová, Hana:

(autor překladu, monografie - cze)

Onkologie  (Překlad: Oncology).

Stefan Gesenhues - Rainer Ziesché: Vademecum lékaře všeobecné praktické lékařství. ČR, Praha, 2007, 831-346 s., 1. vydání, Galén. 807262444X

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Onkologie, léčba. - Oncology, treatment.

 

Honová, Hana:

(autor překladu, monografie - cze)

Paliativní medicína a léčba bolesti (Překlad: Palliative medicine and pain therapy).

Stefan Gesenhues - Rainer Ziesché: Vademecum lékaře všeobecné praktické lékařství. ČR, Praha, 2007, 787-805 s., 1. vydání, Galén. 807262444X

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Bolest, paliativní medicína. - Pain, palliative medicine.

 

 

 

 

 

 

 

Tomancová, Věra:

(I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise - cze)

Radioterapie gynekologických nádorů. Radiotherapy - gynecology tumors.

In: Moderní gynekologie a porodnictví, ČR, 1211-1058. 2007, 16, 3, s. 545-554.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

Anotace: Radioterapie, metody, paliativní radioterapie. - Radiotherapy, methods, palliative radiotherapy.

 

Barkmanová, Jaroslava:

(internetová prezentace)

Gerontologie – nový směr v onkologii. Gerontology – new wave in oncology.

In:  Aktuality v hematologii a onkologii - www.chemoterapie.cz

 

Konopásek, Bohuslav:

(recenze – cze)

Kabelka – Lisý – Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi. Paliative medicine for praktice.

                  Galén, Praha 2007, duben, 362s., 978-80-7262-505-5.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

 

Konopásek, Bohuslav:

(komentář – cze)

Komentář k článku Prevence karcinomu prsu. Commentary – Breast  cancer prevention.

In: Klimakterická medicína, ČR, 1211-4278, 2007, 1, 2.

Předmětové zatřídění: onkologie, _

 

 

Oliverius M, Bĕlina F, Novotný J, Studeník P, Pudil J, Ryska M.

Treatment of hepatocellular carcinoma and current situation in the Czech Republic

Rozhl Chir. 2007 Dec;86(12):635-41. Review. Czech.

 

Blazek M, Hájek M, Novotný J. The commonest neuroendocrine GIT tumors—carcinoids, Rozhl Chir. 2007 Dec;86(12):652-6. Czech.